Σύλλογος Κρητών Παλαιού Φαλήρου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ συστήθηκε και λειτούργησε το 1987 (αποφ. Πρωτ. Αθηνών υπ’αριθ.798/87) με πρωτοβουλία του αείμνηστου Ελευθερίου Κουριδάκη ο οποίος υπήρξε και  Πρόεδρος του Δ.Σ. του μέχρι το θάνατο του. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας  του ανάπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα και έκανε αισθητή την παρουσία του στα πολιτιστικά πράγματα του Π. Φαλήρου.
Όμως, ο απροσδόκητος θάνατος του ανέκοψε την ανοδική του πορεία με αποτέλεσμα μέχρι τις εκλογές της 04.03.01  να υπάρξει μια περίοδος σχετικής αδράνειας και περιορισμένης παρουσίας του στην πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου μας.
Ύστερα από τις εκλογές της 04.03.01 και με την καθοδήγηση του τότε Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει μια νέα περίοδος επαναδραστηριοποίησης και ανάπτυξης του Συλλόγου με τη διοργάνωση σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων και με την έκδοση μηνιαίας εφημερίδας με τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Π. Φαλήρου» η οποία συνεχίζει την έκδοση της ανελλιπώς μέχρι σήμερα.
 
Το εν ισχύει σήμερα Καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 25.05.2003 και   εγκρίθηκε  από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 757/04 απόφαση του και καταχωρήθηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωματείων αποτελείται από 36 άρθρα.
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

           ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

                 ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                  Δημήτρης Μ. Γεωργιακάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :           Μαρία Ν. Αθανασούλα ­Ρωμιανουδάκη

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :           Νικόλαος Δ. Κουζέλης

ΤΑΜΙΑΣ :                       Κων/νος Χ. Καλοκύρης

ΕΦΟΡΟΣ :                      Γεωργία Κ.Καλοκύρη-­Κιούση

ΜΕΛΗ :                          Αμαλία Ε. Πορτάλιου:

                                     Κων/νος Ε. Μανδαλενάκης

 

 

 


 

              Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

 

Άρθρο 1ο

 

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» με έδρα το Παλαιό Φάληρο.

 

Άρθρο 2ο

 

Σκοπός του Συλλόγου είναι: Η ηθική, πνευματική και πολιτιστική εξύψωση και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών. Η σύσφιξη των σχέσεων τους με τη διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, συγκεντρώσεων, εορτών, εκδρομών, καλλιτεχνικών, αθλητικών κ.λ.π. πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η διατήρηση και προβολή της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των ιστορικών παραδόσεων και κρητικών εθίμων και η επικοινωνία με τους απανταχού στην Ελλάδα και το εξωτερικό διαμένοντες Κρητικούς. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως με την ίδρυση εντευκτηρίου, με την έκδοση βιβλίων, εφημερίδων, ανακοινώσεων και περιοδικών και με τη συνεργασία με άλλα σωματεία και οργανώσεις που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

 

Άρθρο 3ο

 

Η δραστηριότητα του Συλλόγου αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των νόμων του Κράτους.

 

Άρθρο 4ο

 

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι συμπληρώσαντες το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από φύλλο, που έχουν γεννηθεί ή κατάγονται από την Κρήτη, οι άνδρες ή οι γυναίκες καθώς και τα παιδιά τους και κατοικούν ή εργάζονται μόνιμα στο Παλαιό Φάληρο.

ΕΠΊΤΙΜΑ μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα διακεκριμένα, ανεξάρτητα από καταγωγή ή διαμονή, που προσφέρουν υπηρεσίες ή συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Η εγγραφή μέλους γίνεται με αίτηση και αποδοχή του παρόντος Καταστατικού εκ μέρους του ενδιαφερομένου.

 

Άρθρο 5ο

 

Η αίτηση εγγραφής μέλους υποβάλλεται στη Γραμματεία του Συλλόγου, με την καταβολή των κανονισμένων δικαιωμάτων εγγραφής και ετήσιας συνδρομής. Η

αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής ως μέλους του Συλλόγου μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή ή όχι της αίτησης του.

 

Άρθρο 6ο

 

Το δικαίωμα της εγγραφής των μελών ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ, η δε ετήσια εισφορά στο ποσό των πέντε (5) ευρώ. Το ύψος του ποσού της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7ο

 

Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητα του και διαγράφεται: α) Όταν παραιτηθεί, β) Όταν δεν καταβάλει τη συνδρομή την προκαθορισμένη ημερομηνία και αγνοήσει την ειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα ζητείται η καταβολή της, και γ) Όταν παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού, απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί πράξεις που αντιβαίνουν στο σκοπό και τα συμφέροντα του Συλλόγου ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζει το Καταστατικό. Η διαγραφή για τους πιο πάνω λόγους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 8ο

 

Κάθε μέλος που διαγράφεται επειδή δεν κατέβαλε την ετήσια εισφορά του, μπορεί να επανακτήσει την ιδιότητα του μέλους και τα δικαιώματα του, εφόσον καταβάλει τις καθυστερημένες εισφορές. Μέλος που διαγράφεται για τους παραπάνω λόγους καθώς και οι κληρονόμοι του δεν δικαιούνται στην επιστροφή των δικαιωμάτων εγγραφής ή των εισφορών που έχει καταβάλει.

 

Άρθρο 9ο

 

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους νόμους του Κράτους και υποχρεούνται: α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, β) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συγκεντρώσεις του Συλλόγου, δ) Να αναπτύσσουν αλληλεγγύη και σύμπνοια μεταξύ τους, και ε) Να στηρίζουν και να προβάλλουν τα συμφέροντα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

 

Άρθρο 10ο

 

Τα τακτικά μέλη εφόσον είναι ταμειακά εντάξει δικαιούνται: α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, β) Να έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Συλλόγου και να εκλέγονται, γ) Να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, και δ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως καταβάλλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές ή τις συνδρομές όλου του χρόνου.

 

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Άρθρο 11ο

 

Παράπονα ή υποδείξεις των μελών υποβάλλονται έγγραφα προς το Γενικό Γραμματέα ο οποίος οφείλει να εξετάσει αυτά αμέσως και να φροντίσει για τη λήψη ανάλογων μέτρων. Οι παραπονούμενοι μαθαίνουν για τα μέτρα που πάρθηκαν και τις ενέργειες του Γενικού Γραμματέα.

 

Άρθρο 12ο

 

Σε περίπτωση που μέλος: α) Παραβαίνει το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, β) Αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, και γ) Επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια του Συλλόγου, θα έχει τις πιο κάτω τιμωρίες: α) Προφορική παρατήρηση, β) Γραπτή προειδοποίηση, γ) Αποστέρηση του δικαιώματος εισόδου στο Σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, και δ) Οριστική διαγραφή. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε απολογία τον παραβάτη και επιβάλει τις ανάλογες τιμωρίες. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής ο παραβάτης μπορεί να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

 

O I K O N O M I K A

 

Άρθρο 13ο

 

Η οικονομική χρήση του Συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται κατ’ έτος.

 

Άρθρο 14ο

 

Πόροι του Συλλόγου είναι: α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές, β) Τα καθαρά έσοδα από εισπράξεις εορτών και εκδηλώσεων του Συλλόγου, γ) Οι έκτακτες εισφορές και οι δωρεές που θα γίνονται δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) Οι ενισχύσεις από κρατικούς οργανισμούς, ε) Οι τόκοι των καταθέσεων του, και στ) Κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 15ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει ή να δωρίσει χρήματα ή οτιδήποτε αποτελεί περιουσία του Συλλόγου για σκοπό που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό.

 

Άρθρο 16ο

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθα, δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και επί της περιουσίας του Συλλόγου

(συνδρομές, εισφορές, δωρεές) η οποία ανήκει αποκλειστικά στο Νομικό Πρόσωπο του Συλλόγου.

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

 

Άρθρο 17ο

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το κυρίαρχο και ανεξάρτητο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των νόμων του Κράτους. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Οι συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και καταστατικές.

Α) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη του διαχειριστικού έτους. Η ημερομηνία που θα συγκληθεί ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσκλήσεις απευθύνονται προς τα μέλη έγγραφα μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την ημέρα συγκλήσεως. Στη σχετική πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Μια εβδομάδα πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Συλλόγου. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σε θέματα μη αναφερόμενα στην ημερήσια διάταξη είναι αυτοδίκαια άκυρες.

 

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν αποκλειστικά: α) Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) Η έγκριση του ετήσιου διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης και του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης και η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες του, γ) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους, δ) Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε) Η εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται από τα μέλη, και στ) Κάθε θέμα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται.

 

Εφόσον η Γενική Συνέλευση κηρύχθηκε σε απαρτία οι αποφάσεις που έλαβε δεν αναιρούνται, ούτε τροποποιούνται, όταν κατά τη διάρκεια που διεξάγεται αποχώρησαν μέλη της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι ισχυρές εφόσον ελήφθησαν με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός αν πρόκειται για αρχαιρεσίες οπότε λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται, εάν δε πάλι έλθει ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.

 

Β) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον παρίσταται ανάγκη. Αίτηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εφόσον αυτό ζητηθεί από το ένα δέκατο (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με τον όρο να καθορίζουν την αιτία που ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης,

άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την επίδοση της αίτησης.

 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για επείγοντα και σοβαρά θέματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών επιθυμούν να εξετάσει, β) Όταν παραιτηθεί ο Πρόεδρος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αιτίες που συνδέονται με την ενότητα του Συλλόγου, τα κύρια συμφέροντα αυτού και την πλήρωση κενών θέσεων σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, και γ) Σε περίπτωση ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την επίτευξη απαρτίας και λήψη αποφάσεων ισχύουν ότι και για την τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Γ) Η καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται για θέματα τροποποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου, διάλυσης ή συγχώνευσης με άλλο σωματείο. Η καταστατική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 18ο

 

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση των μελών όταν ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία απαιτείται στις αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και για προσωπικά θέματα. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εξετάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί, αυτή καθορίζει ημερομηνία συνεχίσεως που θα συζητηθούν τα θέματα που έμειναν.

 

Άρθρο 19ο

 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, όταν δε απουσιάζει και αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου εκτελεί και χρέη Γραμματέα στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

 

Άρθρο 20ο

 

Αρχαιρεσίες για την εκλογή των καταστατικών οργάνων του Συλλόγου διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε τέσσερα χρόνια (4) ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής εκλεγμένης από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό. Δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την εγγραφή τους στο Σύλλογο.

 

Άρθρο 21ο

 

Στις αρχαιρεσίες εκλέγονται και ανακηρύσσονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά που έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, αναπληρωματικά δε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετά απ’ αυτούς επόμενοι τρεις (3). Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση την οποία πρέπει να παραδώσει στη Γραμματεία του Συλλόγου μια τουλάχιστο εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Καμιά αίτηση δεν γίνεται δεκτή εφόσον υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

 

Άρθρο 22ο

 

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με μυστική και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

 

Άρθρο 23ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση στην οποία προεδρεύει αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους ή σε περίπτωση ισοψηφίας ο μεγαλύτερος στην ηλικία, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και παραδίδεται το αρχείο και η περιουσία του Συλλόγου από το παλαιό στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 24ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι ο κύριος και αποκλειστικός εκφραστής της βούλησης αυτού και δεσμεύει τούτο προς πάντα τρίτο δια των νομίμων και σύμφωνα με το Καταστατικό λαμβανομένων αποφάσεων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε κάθε ενέργεια χρήσιμη για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και διευθύνει όλες τις υποθέσεις που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του και αφορούν το Σύλλογο. Ειδικότερα, επιλαμβάνεται: α) Για την κανονική λειτουργία του Συλλόγου και τη διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων που αφορούν αυτόν, καθώς και την καθοδήγηση και συμπαράσταση των μελών και την εξυπηρέτηση των κοινωνικών και μορφωτικών σκοπών του Συλλόγου, β) Για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής μελών και αποφασίζει γι’ αυτές, γ) Για την κατάρτιση διαφόρων κανονισμών για τη ρύθμιση της λειτουργίας του Συλλόγου από διοικητική και οικονομική άποψη, για την έκδοση εντολών και αποφάσεων για τη δράση του Συλλόγου και επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, ε) Την κατάρτιση επιτροπών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απλών μελών του Συλλόγου σε διάφορους τομείς, στ) Για τη σύναψη συμφωνιών και υπογραφή συμβολαίων που δεσμεύουν το Σύλλογο, ζ) Για την επιλογή της Τράπεζας που θα γίνονται οι καταθέσεις του Συλλόγου, η) Για την σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και την εκτέλεση των πεπραγμένων για τη δράση του Συλλόγου και την υποβολή της στη Γενική Συνέλευση, ι) Για την σύνταξη του απολογισμού της χρήσης που έληξε και του προϋπολογισμού για τη νέα χρήση και την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση, και ια) Για την πρόσληψη υπαλλήλων του Συλλόγου.

 

Άρθρο 25ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα, και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν έγγραφα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, αναφέροντας απαραίτητα τα υπό συζήτηση θέματα, οπότε υποχρεούται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει τούτο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αν είναι λιγότερες των τριών (3) ψήφων είναι αυτοδίκαια άκυρες. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη φανερή ψηφοφορία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και αν είναι μυστική το θέμα επανέρχεται για συζήτηση στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 26ο

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δεν παρέστη σε τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως, εφόσον δεν προσκομίσει τα προσήκοντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που χηρεύσει θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, παίρνει τη θέση ο πρώτος από τους αναπληρωματικούς, σε περίπτωση που χηρεύσει δεύτερη θέση, την καταλαμβάνει ο δεύτερος από τα αναπληρωματικά μέλη. Όταν δε χηρεύσει η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε αιτία το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του το νέο Πρόεδρο. Σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα αναπληρωματικά μέλη τότε καλείται στη διάρκεια του μήνα Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών αυτού μελών καθώς και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Άρθρο 27ο

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε αρχής, κάθε Δικαστηρίου και κάθε τρίτου, β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, γ) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους και προσλαμβάνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το υπαλληλικό προσωπικό, δ) Επιβλέπει την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, ε) Υπογράφει συμβόλαια και συμφωνητικά στο όνομα του Συλλόγου κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις τραπεζικές επιταγές, η) Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τις επιστολές εκείνες που έχει προβλέψει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, θ) Αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός δεν μπορεί ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη σειρά επιτυχίας και σε περίπτωση ισοψηφίας ο μεγαλύτερος στην ηλικία.

 

 

Άρθρο 28ο

 

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Στέλνει τις προσκλήσεις και προετοιμάζει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών, β) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει αυτά με τον Πρόεδρο, γ) Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Επιμελείται για να εκτελούνται όλοι οι κανονισμοί και οι αποφάσεις των διαφόρων επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) Υποβάλλει το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη γενική κατάσταση του Συλλόγου, ζ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αιτήσεις εγγραφής μελών, η) Τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει στην έδρα του Συλλόγου ότι στοιχείο, βιβλίο ή σφραγίδες του Συλλόγου, αντίγραφα συμβολαίων και γενικά όλα τα έγγραφα που αφορούν την υπηρεσία του, θ) Υπογράφει μόνο τις επιστολές του Συλλόγου εκτός απ’ αυτές που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει ο Πρόεδρος. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ή όταν αυτός δεν υπάρχει ένας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ένα από τα μέλη του ως Ειδικό Γραμματέα που θα βοηθά το Γενικό Γραμματέα και θα τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει.

 

Άρθρο 29ο

 

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και το βιβλίο Περιουσίας του Συλλόγου και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: α) Την είσπραξη όλων των εσόδων και πόρων του Συλλόγου, με βάση πάντοτε γραμματίου εισπράξεως και κατάθεση τους στην Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου, β) Την πληρωμή κάθε δαπάνης και υποχρέωσης του Συλλόγου προς τρίτους κατόπιν εντολής του Προέδρου, γ) Την υπογραφή με τον Πρόεδρο όλων των ενταλμάτων πληρωμών και επιταγών, δ) την καταχώρηση στο βιβλίο Ταμείου όλων των εισπράξεων και πληρωμών με χρονολογική σειρά, ε) Την θεώρηση των λογαριασμών του Συλλόγου και φύλαξη όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών καθώς και τήρηση των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων, ζ) Την τήρηση σε μετρητά χρηματικού ποσού οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου, η) Την καταχώρηση στο βιβλίο Περιουσίας κάθε κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου, θ) Την υποβολή κατάστασης του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την υποβολή προς αυτό ετήσιας έκθεσης στο τέλος του διαχειριστικού έτους, και ι) Την ανάληψη χρηματικών ποσών από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 30ο

 

Ο Έφορος εποπτεύει την εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών, έχει την εσωτερική διεύθυνση και επιτήρηση του Συλλόγου σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μεριμνά για τη διοργάνωση χορών, διαλέξεων, συγκεντρώσεων κ.λ.π. πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τον Έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή μέλος του Συλλόγου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 31ο

 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση του χεριού τρία (3) τακτικά μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή, ενώπιον της οποίας ενεργούνται οι εκλογές. Απαγορεύεται να μετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά που θα τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο φαίνεται ο αριθμός των μελών που ψήφισαν, τις ψήφους που πήρε κάθε υποψήφιος, ανακηρύσσει τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πέτυχαν, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη. Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις (3) πρώτους από τους επιτυχόντες για την Εξελεγκτική Επιτροπή ως τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας.

 

Άρθρο 32ο

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τέσσερα (4) χρόνια και η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κατ’ έτος την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, τις πηγές αυτών και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Όταν ζητήσει τα βιβλία από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα δικαιολογητικά, αυτά πρέπει να είναι στη διάθεση της.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Άρθρο 33ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει με μορφή κανονισμών τις διατάξεις που θεωρεί αναγκαίες για τη ρύθμιση των διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων του Συλλόγου. Ειδικότερα δε καταρτίζει: Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που ρυθμίζει: α) Τα κατάλληλα μέσα για την εκτέλεση των σκοπών του Συλλόγου, β) Το ωράριο λειτουργίας των τυχόν καταστημάτων, εντευκτηρίων κ.λ.π. του Συλλόγου, γ) Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τρόπο ψηφοφορίας και διαλογής ψήφων, τον τρόπο τήρησης των μητρώων και των βιβλίων του Συλλόγου, δ) Τον τρόπο τήρησης τάξεως και καθαριότητας κ.λ.π. ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που ρυθμίζει: α) Το σύστημα εισπράξεων και πληρωμών των κονδυλίων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό του Συλλόγου, β) Τον τρόπο που θ’ ακολουθηθεί όσον αφορά τις αγορές και τις ετήσιες απογραφές, γ) Τον τρόπο που θα τηρούνται τα λογιστικά βιβλία και τα σχετικά δικαιολογητικά, δ) Τον καθορισμό του ύψους των συνδρομών και τον τρόπο είσπραξης αυτών, και ε) Οποιοδήποτε άλλο οικονομικό θέμα που αφορά το Σύλλογο. Οι κανονισμοί που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 34ο

 

Ο Σύλλογος διαλύεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που καλείται γι’ αυτό ειδικά το λόγο και απαρτίζεται από τα μισά τουλάχιστο μέλη που

έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο Αστικός Κώδικας. Αφού αποφασισθεί η διάλυση του Συλλόγου η εκκαθάριση και ρευστοποίηση της περιουσίας του αναθέτεται σε τρεις εκκαθαριστές που εκλέγονται από την ίδια Γενική Συνέλευση. Μετά την πληρωμή των χρεών του Συλλόγου η περιουσία που θα μείνει περιέρχεται στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

 

Άρθρο 35ο

 

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει στην περιφέρεια της την επωνυμία του Συλλόγου και το χρόνο ίδρυσης και στο κέντρο ως έμβλημα του την Κρήτη.

 

Άρθρο 36ο

 

Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε αρχικά με την υπ’ αριθ. 798/1987 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αύξοντα αριθμό 15289/19.05.87.

 

Hδη τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 25.05.03 και αποτελούμενο από 36 άρθρα θα ισχύσει από την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρηση του στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

Π. Φάληρο, 25.05.03

 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                 Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Α.ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                  ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ-ΔΡΑΚΟΥΛΗ